Give your customers

A Free Ringsizer

[gtranslate]

0
Your cart is empty. Go to Shop
Easily measure your ring size. Before you buy a ring.

LICENTIEOVEREENKOMST BETREFFENDE EEN AUTEURSRECHT MODEL. Versie 1.1. / 25-02-2020

Partijen:

 1. de Boer , wonende te Elegastgaarde 122, 7329 AM Apeldoorn,
  hierna te noemen: ‘licentiegever’;

en

Webwinkel afnemer/klant. Via digitale aankoop en er voor kiest voor het aangaan van deze licentie. Door akkoord te gaan met de voorwaarden tijdens het afrekenen van de licentie via het afrekensysteem van de webwinkel.
Hierna te noemen: licentienemer’;

 

Overwegen het volgende:

Licentiegever is auteursrechthebbende op alle door licentiegever gemaakte werken zoals omschreven in bijlage 1 bij deze overeenkomst,

hierna te noemen: ‘het werk’

Licentiegever en licentienemer leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze licentieovereenkomst

 

Artikel 1 – Omschrijving van de licentie

 1. Licentiegever verleent aan licentienemer het recht om alle auteursrechten die mogelijk rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit de werken te gebruiken, hieronder vallen alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen (hierna te noemen: ‘het gebruik) binnen wereldwijd (hierna te noemen: ‘het gebied’), welk recht licentienemer aanvaardt.
 2. Licentienemer plaatst alleen op de één website de licentie. Welke Licentiegever kenbaar is gemaakt per e-mail Binnen 14 dagen na de licentie aankoop via de webwinkel van de licentiegever. 
 3. Licentienemer zal nimmer aanpassingen doen of veranderingen aanbrengen aan de door licentiegever verstrekte licentie, teksten en beeldmateriaal of aangeleverde diensten met betrekking tot de aangaande licentieovereenkomst.
 4. Licentienemer is niet bevoegd om sublicenties te geven. 
 5. Licentiegever verleent aan licentienemer het recht om het model in wereldwijd, hierna te noemen: ‘het gebied’, te gebruiken, welk recht licentienemer aanvaardt. 

 

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst

 1. De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in Vanaf het moment dat u licentie aangekocht is via de webwinkel van de licentiegever. De duur van de licentie is 12 maanden vanaf het moment van aankoop. en eindigt 12 maanden later.. 
 2. Ieder van de partijen is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, in geval van:

aanvraag van een surseance van betaling door de andere partij of verlening van surseance van betaling aan de andere partij aanvraag van faillissement door faillietverklaring van de andere partij . liquidatie van de andere partij of stopzetting van de onderneming van de andere partij o onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van de andere partij.

 

Artikel 3 – Vergoeding

 1. Licentienemer zal ieder jaar het bedrag zoals dat in de webwinkel vermeld staat als vergoeding voor het in artikel 1 verleende recht De licentiegever doen toekomen. 
 2. Licentiegever zal licentienemer ieder jaar voor het einde van de looptijd van 12 maanden voor het opvolgende jaar een factuur toezenden voor het in lid 1 bedoelde vaste licentievergoeding. 


Artikel 4 – Garanties en verplichtingen

 1. Licentiegever garandeert rechthebbende te zijn op de auteursrechten op de werken en bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan. 
 2. Op de rechten die in de licentie worden gegeven rusten geen andere licenties, pandrecht, beslag of enig ander recht of aanspraak van een derde. Licentiegever vrijwaart licentienemer tegen alle aanspraken ter zake en zal licentienemer alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien. 
 3. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de auteursrechten op de werken vaststellen of indien een derde aanspraak maakt op de rechten op de werken of stelt dat 1 of meer werken inbreuk maakt op zijn rechten. 
 4. Licentiegever zal de registratie(s) van het model tijdig verlengen voor het gebied. Licentiegever zal zich op eigen kosten verzetten tegen derden die nietigheid c.q. doorhaling van de registratie van het model in het gebied vorderen.
 5. Mocht het merk/ontwerp/patent/octrooi tijdens de looptijd van de overeenkomst nietig worden verklaard of vervallen worden verklaard, dan zal licentiegever voor zover er sprake is van schade en licentienemer geen profijt van de licentie heeft genoten, slechts de schade beperkt tot de door licentienemer aan licentiegever betaalde licentievergoedingen, vergoeden. 
 6. Licentienemer garandeert dat het model wordt toegepast opgenomen in website/producten welke voldoen aan de daarvoor door licentiegever gestelde kwaliteitsvereisten, welke in hoofdlijnen zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst.

 

Artikel 5 – Overdracht

 1. Licentiegever zal bij de overdracht van de auteursrechten het model aan een derde bedingen dat deze de licentie in stand zal laten en dat de derde de overeenkomst zal overnemen en dat de derde er in geval van een volgende overdracht door middel van een kettingbeding voor zal zorgen dat ook opvolgende verkrijgers van het merk/ontwerp de auteursrechten het model de knowhow de licentie in stand zullen laten en deze overeenkomst zullen overnemen. 
 2. Voor het geval licentiegever zijn rechtsverhouding met licentienemer overdraagt aan een derde, verleent licentienemer conform artikel 6:159 BW de vereiste medewerking aan deze overdracht. 
 3. Licentienemer is niet bevoegd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

 

Artikel 6 – Persoonlijkheidsrechten

 1. Voor zover toegestaan doet licentiegever afstand van zijn eventuele persoonlijkheidsrechten die rusten op vervat zijn of voortvloeien uit de werken. 
 2. Voor zover het doen van afstand van de in lid 1 bedoelde persoonlijkheidsrechten niet mogelijk is, zal licentiegever deze rechten niet uitoefenen, dan wel na voorafgaand overleg met licentienemer.

 

Artikel 7 – Opzegging van de overeenkomst

 1. Partijen kunnen de overeenkomst beëindigen door opzegging tegen het einde van de lopende licentieperiode of, bij een licentieovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van 2 maanden. 
 2. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

 

Artikel 8 – Boetebepaling

 1. Indien licentienemer de bepalingen genoemd in artikelen 3, 4, 5 overtreedt, verbeurt hij aan licentiegever een direct opeisbare boete van €5.000 als ook een bedrag van € 100 per dag voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt. 
 2. Deze boete laat onverlet het recht van licentiegever om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9- Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

 

Artikel 10 – Online handtekening

Indien Partijen gebruik maken van de online handtekening door middel van het aanvinken van akkoord gaan met de algemene leveringsvoorwaarden van de webshop voordat er betaald wordt, dan verklaren zij daarmee dat dit contract de originele versie is en het contract Partijen rechtsgeldig bindt. hetgeen bewijs vormt dat dit contract rechtsgeldig tot stand is gekomen.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Alle geschillen die

voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel.

 

Powering “Ringsizer” Design At:

Baunat.com

verragio.com

doamore.com

Gemvara.com

77diamonds.com

Call back